aveedme.com

قوانین آموزش مداوم جامعه پزشکی
نحوه محاسبه امتیاز برنامه های تکراری مشمولین در گواهی نامه 5 ساله

نحوه محاسبه امتیاز برنامه های تکراری مشمولین در گواهی نامه 5 ساله

شرکت کنندگان می توانند تنها یک نوبت از برنامه هایی با عناوین تکراری که در طی یک سال برگزار می گردد امتیاز کسب نمایند.

لطفاً منتظر بمانید...