خبرها
اخذ مجوز برگزاری دوره کار با حیوانات آزمایشگاهی از کارگروه اخلاق وزارت بهداشت

اخذ مجوز برگزاری دوره کار با حیوانات آزمایشگاهی از کارگروه اخلاق وزارت بهداشت

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم ارائه گواهی شرکت در دوره کار با حیوانات آزمایشگاهی از طربق سامانه آوید هنگام ثبت طرح پژوهشی یا پایان نامه

لطفاً منتظر بمانید...