برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

بخشنامه ارزیابی کارنامه مشمولین آموزش مداوم با توجه به پاندمی ویروس کرونا

با توجه به تداوم بحران کرونا و توقف برنامه های حضوری آموزش مداوم از بهمن ماه 1398، این اداره کل براساس دستورالعمل صادره در تاریخ 1399/2/2 مجوز اجرای کنفرانسها و سمپوزیومهای مجازی که دارای امتیاز برنامه های آموزش مداوم حضوری است را به کلیه مراکز آموزش مداوم ابلاغ نمود.

به منظور ایجاد فرصت مناسب برای تأمین امتیاز لازم و رفع نگرانی مشمولین، به دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی صادر کننده گواهی پنجساله اجازه داده میشود تا به تقاضای مشمولین مهلت ارزیابی کارنامه آموزش مداوم ایشان را تا پایان سال 1400 تمدید نمایند. افرادی که از فرصت مذکور استفاده خواهند کرد موظفند در وقت بررسی کارنامه، متوسط 25 امتیاز به ازای هر سال را تأمین نموده باشند. بدیهی است مشمولینی که در سال جاری از امتیاز لازم برای تمدید پروانه حرفهای خود برخوردارند، میتوانند مطابق روال گذشته برای تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

لطفاً منتظر بمانید...