برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

بخشنامه اقدامات لازم توسط کلیه مراکز مجری و برگزارکننده آموزش مداوم در پاندمی ویروس کرونا

1 .تا اطلاع ثانوی از اجرای برنامه های آموزش مداوم حضوری با ظرفیت بیش از 50 نفر پرهیز شود. با این حال مراکز میتوانند در موارد استثناء و با ارائه توجیه لازم همچنان نسبت به درخواست این نوع برنامه ها اقدام نمایند.

2 .اداره کل آموزش مداوم آمادگی دارد تا اعتباربخشی برنامه های غیرحضوری را به شرط رعایت سایر ضوابط، در اولویت رسیدگی قرار دهد.

3 .مراکز میتوانند درخصوص برنامه های آموزش مداوم با موضوع عفونت ویروس کرونا، گروههای هدف در معرض مواجهه را به عنوان گروه هدف برنامه لحاظ نمایند. همچنین قیود زمانی مربوط به رعایت فاصله درخواست تا اجرای این برنامه ها به طور موقت برداشته میشود. با این حال مشمولین نمیتوانند با شرکت در برنامه های تکراری یا مشابه، امتیاز بیشتر کسب نمایند.

4 .مراکز میتوانند کلیه برنامه های کوچک(با ظرفیت حداکثر 50 نفر) که مجوز آنها صادر شده اما هنوز موعد اجرای آنها فرا نرسیده است به موجب این بخشنامه لغو ویا تعلیق و این موارد را در اسرع وقت از طریق ثبت درخواست در سامانه یکپارچه آموزش مداوم به این اداره کل اعالم نمایند تا اطلاعات سامانه اصلاح و از سردرگمی مشمولین جلوگیری شود. عدم اعلام به اداره کل به منزله تصمیم به اجرای برنامه توسط مرکز مجری تلقی شده و رعایت مقررات و ضوابط جاری در اجرای برنامه ها بر آنها مترتب خواهد بود پیشفرض اداره کل در خصوص برنامه های با ظرفیت بیش از 50 نفر، لغو و یا تعلیق آنها است. لذا مراکز در صورت تصمیم به اجرای چنین برنامه هایی باید مراتب را به سرعت اعلام نمایند تا از غیرفعال شدن برنامه در سامانه اجتناب شود.

5 .رعایت حقوق مشمولین در تمامی برنامه هایی که مشمول لغو و یا تعلیق میشوند ضروری است. این موارد شامل استرداد وجوه دریافت شده از مشمولین و یا کسب رضایت ایشان برای لحاظ مبالغ پرداختی در برنامه های آتی مرکز خواهد بود. همچنین اطلاع رسانی عاجل به مشمولین درخصوص لغو برنامه از وظایف مراکز مجری است.

لطفاً منتظر بمانید...