سهم آموزش داروسازی در ورود دانشجویان داروسازی به صنعت

این مقاله به بررسی نتایج آموزش دارویی با پیشرفت حرفه داروسازی و چگونگی تأثیر آن بر نوآوری دارویی می پردازد. همچنین در مورد مدلهای مختلف همکاری بین صنعت دانشگاهی و دارویی به منظور دستیابی به همکاری سالم بین ذینفعان بحث شده است. 

 


تحقیق انجام شده در ارتباط با چشم انداز، تجربیات و بینش فراگیران علوم دارویی در زمینه های مختلف، از ابتدای تحصیل و در طول مقاطع تحصیلی در مورد نقش آموزش داروسازی در تأمین نیروی کار تحقیق و توسعه دارویی صورت گرفت.
بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر اصلاحات عمده ای را در زمینه آموزش داروسازی به دلیل تغییر چشم انداز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی انجام می دهند. این اصلاحات باید به اندازه قابل توجهی تاثیر گذار باشد تا اطمینان حاصل شود که کیفیت ساختارهای آموزشی، فرایندها و نتایج آن فارغ التحصیلان داروسازی شایسته ای برای به کارگیری در صنعت پرورش دهد.

 


همچنین این امر که دانشکده های داروسازی برای پایداری نتایج مثبت تحقیق باید با واحدهای توسعه دارو، صنعت داروسازی و سازمان های دولتی همکاری لازم را به عمل آورند و این امر بسیار ضروری تلقی می شود.
این موضوع قابل توجه است که کاستی ها در برنامه های درسی رشته داروسازی باید برطرف شده و نویسندگان روش "TARGET" را برای توسعه برنامه درسی یکپارچه در دانشگاه پیشنهاد داده اند تا به طور اساسی در تحقیق، توسعه دارویی و ورود به صنعت نقش داشته باشد.
 

تاریخ انتشار: June 5, 2019 

منبع: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

لطفاً منتظر بمانید...