نگرش دانشجویان پزشکی آسیایی نسبت به تخصص در پزشکی چیست؟

 

داشتن تخصص در حوزه پزشکی اساس اعتماد در روابط بیمار و پزشک است. با این حال، شواهد بسیار محدودی از نگاه دانشجویان به موضوع تخصص در پزشکی وجود دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان پزشکی کشور مالزی نسبت به گرفتن تخصص با تمرکز بر بر مقایسه دانشجویان بالینی و پیش بالینی بود. هدف ثانویه این مطالعه مقایسه تفاوت درک دانشجویان پزشکی در مالزی با دانشجویان پزشکی آسیایی مشغول به تحصیل در دابلینِ ایرلند بود.

در این مطالعه از ابزاری استفاده شد که چهار دسته مهارت را نشان می دهد: مهارت‌های ارتباط پزشک با بیمار، مهارت‌های انعکاسی، مدیریت زمان و روابط بین حرفه ای. هم چنین در این تحقیق، از آمار توصیفی برای توصیف اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان و با توجه به ماهیت ترتیبی داده ها، از آزمون های U-Mann-Whitney استفاده شد.

 

نتیجه این مطالعه نشان می دهد: به طور کلی، دانشجویان نسبت به کلیه موارد در رابطه با داشتن تخصص در حوزه پزشکی نگرش مثبتی دارند، زیرا بیش از 80٪ دانشجویان بر این باور هستند که همگی ویژگی‌های حرفه‌ای بودن بسیار مهم است. شواهدی از تفاوت معنادار بین دانشجویان پیش بالینی و بالینی در مالزی در رابطه با "پرهیز از زبان تحقیرآمیز" وجود داشت. در هنگام مقایسه بین دانشجویان آسیایی مالزی و دابلین، از نظر آماری تفاوت چشمگیری در رابطه با "علاقه به بیمار" برای دانشجویان بالینی وجود داشت.

 

نتایج به دست آمده از این مطالعه به چندین پیامد درسی اشاره دارد.

این تحقیق نشان داد که ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به ویژگی های دوره تخصص ضروری است تا به اساتید حوزه علوم پزشکی اجازه دهد دوره های تخصص را به روز کنند و آنها را متناسب با نیازهای دانشجویان تنظیم کنند.

علاوه بر این، ما همچنین ادغام ماژول های بالینی موثرتر را در اوایل هر ترم در برنامه درسی پیشنهاد کردیم. تا آنجا که ما می‌دانیم، این دومین و جدیدترین مطالعه ای است که به بررسی نگرش دانشجویان حوزه علوم پزشکی نسبت به ویژگی های علم تخصص در دو گروه متمایز از نگاه فرهنگی و جغرافیایی می پردازد.

 

 

تاریخ انتشار:  05 May 2021

منبع: tandfonline.com

لطفاً منتظر بمانید...