امروز چهارشنبه , 29 فروردین 1403

برنامه کنگره

برنامه ششمین همایش پرستاری

برنامه روز نخست همایش پرستاری (18 آذرماه)

برنامه روز دوم همایش پرستاری (19 آذرماه)

برنامه هفدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

برنامه روز نخست کنگره (21 آذرماه)

برنامه روز دوم کنگره (22 آذرماه)

برنامه روز سوم کنگره (23 آذرماه)

برنامه روز چهارم کنگره (24 آذرماه)

برنامه بخش بین الملل هفدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

برنامه روز نخست بخش بین الملل (25 آذرماه)

برنامه روز دوم بخش بین الملل (26 آذرماه)

برنامه کارگاه های جانبی

برنامه روز اول کارگاه (2 دی ماه)

برنامه روز دوم کارگاه (3 دی ماه)