امروز جمعه , 25 خرداد 1403

ثبت نام

برای شرکت در همایش نیازی به ثبت نام نمی باشد و در روز همایش از طریق لینک ورود به وبینار وارد برنامه شده و شرکت فرمایید. 

در صورتیکه مایل به اخذ امتیاز بازآموزی می باشید؛ ضروری است از طریق سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت به آدرس www.ircme.ir در برنامه ثبت نام و هزینه پرداخت فرمایید.

شناسه های کنگره در سامانه آموزش مداوم: